Foreningens vedtægter

Vedtægter.

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: VIDEBÆK NABOHJÆLP.

Forenings hjemsted er : VIDEBÆK.

 

§ 2 Formål.

Foreningens formål er at lave foranstaltninger til forhindring af indbrud og anden kriminalitet.

 

§ 3 Medlemskab.

Som medlemmer kan optages en hver husstand og virksomhed, som tilslutter sig foreningens formål.

Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ved ord og eller

handling groft modarbejde foreningens idegrundlag. Den ekskluderede kan indbringe sagen for den

førstkommende ordinære generalforsamling.

Et medlemsskabs ophør – uanset af hvilken årsag – medfører ikke ret til krav om andel i foreningens

formue.

Medlemskab opsiges senest pr. 31-12 skriftlig.

§ 4 kontingent.

Medlemskontingent og betalingsform fastsættes på den årlige generalforsamling og følger kalenderåret.

Kontingentet er det samme, uanset, hvornår på året man tegner medlemsskab..

§ 5 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordiner generalforsamling afholdes i januar

kvartal. Bestyrelsen fastætter datoen og mødestedet og indkalder medlemmerne pr. mail med mindst 14

dages varsel. Forslag som ønskes behandlet på gf., skal være modtaget i skriftlig form hos formanden

mindst 8 dage før gf. Indkomne forslag skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage for

generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a. Velkomst og valg af dirigent

b. Formandens beretning.

c. Fremlæggelse af regnskab.

d. Fastsættelse af kontingent og betalingsform.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

f. Valg af en revisor.

g. Indkomne forslag.

h. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er mødt. Der kan ikke

stemmes pr. brev/mail. Der kan stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær gf. afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af medlemmerne til

formanden indgiver en skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål som ønskes behandlet.

En ekstraordinær gf. er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er mødt. Bestyrelsen

indkalder til mødet pr. mail med mindst 14 dags varsel og senest 4 uger efter at begæringen er modtaget.

 

§ 7 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og

sekretær.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen.

I ulige år vælges 3 personer og i lige år vælges 2 personer.

Kassereren fører regnskab over foreningens økonomiske aktiviteter. Kassereren kan samarbejde med et

lokalt pengeinstitut. Regnskabet følger kalenderåret og forelægges på den ordinære gf. med

revisorpåtegning.

 

Sekretæren fører referat over afholdte gf. og bestyrelsesmøder.

 

§ 8 Foreningens ophævelse.

Foreningens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de registrerede

medlemmer stemmer for en ophævelse. Er der ikke mødt 2/3 af medlemmerne indkalder bestyrelsen til

en ekstraordinær gf. efter reglerne i § 6.

Ved foreningens ophævelse skal foreningens økonomiske midler og evt. andre værdier skænkes til det

Frivillige Sociale arbejde i Videbæk by – Skjern Kommune.

Således vedaget på den stiftende generalforsamling den 27-6-2012

 

 

 

Dirigent. Formand Næstformand

Lars Bang Pedersen Lars Bang Pedersen Casper Olesen

 

Kasserer Sektretær Bestyrelsesmedlem

Thomas Toft Karl Gejl Karl Werge